> >

Agresti Pista

Crankset/Bottom Bracket:
Mavic Starfish

Handlebars/Stem:
Nitto

Added by SammyS. Last updated almost 2 years ago.

No Comments Yet