> >

Samoylov

Frame:
Samoylov

Fork/Headset:
Samoylov

More Info:
Samoylov takhion style

Added by kyper. Last updated 12 months ago.

No Comments Yet